Synonyms and Antonyms for soppy

2. soppy (adj.)

wet through and through; thoroughly wet

Synonyms: Antonyms: