Synonyms for som

1. som (n.)

the basic unit of money in Uzbekistan

Synonyms:

2. som (n.)

the basic unit of money in Kyrgyzstan

Synonyms: