Synonyms and Antonyms for snappish | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for snappish

1. snappish (adj.)

apt to speak irritably

Synonyms: Antonyms: