Synonyms and Antonyms for snake_venom

1. snake venom (n.)

venom secreted by certain snakes

Synonyms: Antonyms: