Synonyms and Antonyms for sluttishness

1. sluttishness (n.)

in the manner of a slattern

Synonyms: Antonyms: