Synonyms and Antonyms for slush_around

1. slush around (v.)

spill or splash copiously or clumsily

Synonyms: Antonyms: