Synonyms for slush around

1. slush around (v.)

spill or splash copiously or clumsily

Synonyms: