Synonyms and Antonyms for slush around

1. slush around (v.)

spill or splash copiously or clumsily

Synonyms: Antonyms: