Synonyms for slurp

1. slurp (v.)

eat noisily

Synonyms: