Synonyms and Antonyms for slimly

1. slimly (adv.)

in a slim or slender manner

Synonyms: Antonyms: