Synonyms for slender centaury

1. slender centaury (n.)

a slender variety of centaury

Synonyms: