Synonyms for slavishly

1. slavishly (adv.)

in a slavish manner

Synonyms: