Synonyms and Antonyms for slap_on

1. slap on (v.)

apply carelessly

Synonyms: Antonyms: