Synonyms and Antonyms for slap on

1. slap on (v.)

apply carelessly

Synonyms: Antonyms: