Synonyms for skittishly

1. skittishly (adv.)

in a skittish manner

Synonyms: