Synonyms and Antonyms for skim_off

1. skim off (v.)

remove from the surface

Synonyms: Antonyms:

2. skim off (v.)

pick the best

Synonyms: Antonyms: