Synonyms and Antonyms for singularise | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for singularise

1. singularise (v.)

distinguish as singular

Synonyms: