Synonyms for single_stitch

1. single stitch (v.)

make by single stitching

Synonyms:

2. single stitch (n.)

a crochet stitch

Synonyms: