Synonyms and Antonyms for shut_off

1. shut off (v.)

stem the flow of

Synonyms: Antonyms:

2. shut off (v.)

block off the passage through

Synonyms: Antonyms:

3. shut off (v.)

isolate or separate

Synonyms: Antonyms: