Synonyms for shortener

1. shortener (n.)

any agent that shortens

Synonyms: