Synonyms for shell_stitch

1. shell stitch (v.)

make by shell stitching

Synonyms:

2. shell stitch (n.)

a crochet stitch

Synonyms: