Synonyms and Antonyms for shelf bracket

1. shelf bracket (n.)

a bracket to support a shelf

Synonyms: