Synonyms and Antonyms for shelduck | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for shelduck

1. shelduck (n.)

female sheldrake

Synonyms: