Synonyms and Antonyms for shelduck

1. shelduck (n.)

female sheldrake

Synonyms: