Synonyms for sheepishly

1. sheepishly (adv.)

in a sheepish manner

Synonyms: