Synonyms for shambolically

1. shambolically (adv.)

in a shambolic manner

Synonyms: