Synonyms for sensory_epilepsy

1. sensory epilepsy (n.)

focal epilepsy initiated by somatosensory phenomena

Synonyms: