Synonyms and Antonyms for scrub_up

1. scrub up (v.)

wash thoroughly

Synonyms: Antonyms: