Synonyms and Antonyms for scrawl

1. scrawl (v.)

write carelessly

Synonyms: Antonyms:

2. scrawl (n.)

poor handwriting

Synonyms: Antonyms: