Synonyms for scotomatous

1. scotomatous (adj.)

relating to scotoma

Synonyms: