Synonyms and Antonyms for scoreless

1. scoreless (adj.)

having no points scores

Synonyms: Antonyms: