Synonyms for schistosomatidae | Synonym.com

Synonyms and antonyms for schistosomatidae

1. Schistosomatidae (n.)

a family of Trematoda

Synonyms: