Synonyms and Antonyms for schistosomatidae | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for schistosomatidae

1. Schistosomatidae (n.)

a family of Trematoda

Synonyms: