Synonyms for satellite transmitter

1. satellite transmitter (n.)

a transmitter on a communications satellite

Synonyms: