Synonyms for sassy | Synonym.com

Synonyms and antonyms for sassy

1. sassy (adj.)

improperly forward or bold

Synonyms: Antonyms: