Synonyms for rye_ergot

1. rye ergot (n.)

a sclerotium or hardened mass of mycelium

Synonyms: