Synonyms for rye whiskey

1. rye whiskey (n.)

whiskey distilled from rye or rye and malt

Synonyms: