Synonyms and Antonyms for rhetorically | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for rhetorically

1. rhetorically (adv.)

in a rhetorical manner

Synonyms: