Synonyms and Antonyms for rh antibody | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for rh antibody

1. Rh antibody (n.)

rhesus factor antibody

Synonyms: