Synonyms for resplend

1. resplend (v.)

be resplendent or radiant; to shine brightly

Synonyms: