Synonyms for resorb

1. resorb (v.)

undergo resorption

Synonyms: