Synonyms for refashion

1. refashion (v.)

make new

Synonyms: