Synonyms for ravishingly

1. ravishingly (adv.)

in a ravishing manner or to a ravishing degree

Synonyms: