Synonyms for quarter_pound

1. quarter pound (n.)

4 ounces avoirdupois

Synonyms: