Synonyms for psychoanalyst | Synonym.com

Synonyms and antonyms for psychoanalyst

1. psychoanalyst (n.)

a licensed practitioner of psychoanalysis

Synonyms: