Synonyms for prostatic

1. prostatic (adj.)

relating to the prostate gland

Synonyms: