Synonyms and Antonyms for prodigiously | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for prodigiously

1. prodigiously (adv.)

to a prodigious degree

Synonyms: