Synonyms and Antonyms for prim up

1. prim up (v.)

dress primly

Synonyms: Antonyms: