Synonyms for priggishness | Synonym.com

Synonyms and antonyms for priggishness

1. priggishness (n.)

exaggerated and arrogant properness

Synonyms: Antonyms: