Synonyms for priggishly

1. priggishly (adv.)

in a priggish manner

Synonyms: