Synonyms for potato_yellow_dwarf

1. potato yellow dwarf (n.)

the yellow dwarf disease of potato plants

Synonyms: