Synonyms for popishly

1. popishly (adv.)

like the Pope; in a popish manner

Synonyms: