Synonyms and Antonyms for politely

1. politely (adv.)

in a polite manner

Synonyms: Antonyms: